Skip to content

旅途
开端

博丽佩利股份公司(Polipeli S.P.A.)

意大利普拉托省普拉托市费罗路(Ferro)374/1,邮编:59100
电话:+39 0574 54091 / 传真:+39 0574 540950

mail@polipeli.com

公司税号/增值税号:01520490978 / 经济管理目录(REA)编号:PO 408457
注册资本:500000欧元(全额注资)

© 2021 – 博丽佩利(Polipeli) 版权所有
博丽佩利股份公司(Polipeli SPA)- 公司税号/增值税号:01520490978